Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Reklamacje

Regulamin sklepu internetowego Kraina Dekoracji "Dekor-Prez"

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w Sklepie prowadzonym przez Firmę Handlowo – Usługową „GI Dekor-Prez”, umieszczonym na stronie internetowej www.dekor-prez.pl od 25 grudnia 2014roku.

Firma Handlowo - Usługowa "GI Dekor-Prez"

nie jest płatnikiem podatku VAT.

Definicje

1. Postanowienia ogólne

2. Rejestracja i warunki składania Zamówień

3. Cena i Rabaty

4. Realizacja Zamówień

5. Zasady płatności

6. Dostawa lub odbiór Zamówienia

7. Zwroty – Odstąpienie od umowy

8. Reklamacje

8.1. Jeżeli kupującym będzie konsument, a wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (czyli w chwili dostarczenia Towaru do Klienta).

8.2. Do reklamacji niepełnowartościowych Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.

8.3. Klient w formularzu reklamacyjnym powinien podać jej powód oraz zamieścić dane kontaktowe takie jak: min. numer telefonu lub adres e-mail.

8.4. Kupujący będzie mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupujących wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę, bądź nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.5. Kupujący nie będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli wada będzie nieistotna.

8.6. Sprzedawca będzie obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

8.7. Sprzedawca będzie mógł odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagać będzie nadmiernych kosztów.

8.8. Kupujący, który wykonywać będzie uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takie miejsce nie zostanie określone w umowie- do miejsca, w którym rzecz zostanie wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposobie  jej zmontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany będzie udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.9. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu  dni, uważa się, że żądanie to uzna za uzasadnione.

8.10. W przypadku, gdy sprzedawca dopuści się zwłoki z odebraniem towaru, kupujący będzie mógł odesłać go na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

8.11. Sprzedawca odpowiadać będzie z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

8.12. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawni się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym będzie konsument, bieg terminu przedawnienia nie będzie mógł zakończyć się przed upływem dwóch lat.

8.13. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji klienta będzie uzgadniane z klientem, w momencie składania reklamacji w jak najbardziej elastyczny sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, np. pocztą elektroniczną (e-mail), SMS-em.

8.14. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. (Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument).

8.15. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

8.16. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili dostarczenia lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.17. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.18. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8.19. Sklep może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedaży.

8.20. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

8.21. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu, czyli na adres: F.H.U. „GI Dekor-Prez” Gregorz Kulawik, ul. Bogucińska 24, 32-310 Klucze.

8.22. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.23. Przepisy 8.21. i 8.22. stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

8.24. Z zastrzeżeniem 8.19 i 8.20 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

8.25. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

8.26. W przypadkach przewidzianych w art. 8.25. utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

8.27. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

8.28. Przepis 8.27. stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

8.29. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

8.30. W terminach określonych w 8.12. kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.31. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi - termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8.32. Przepis 8.31. stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

8.33. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

8.34.Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjne oraz obowiązującymi przepisami.

8.35. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8.36. Klient zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji zobowiązany jest przesłać Towar oraz prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny wraz z kopią dowodu zakupu na adres wskazanego w karcie gwarancyjnej punktu serwisowego lub do Firmy Handlowo – Usługowej „GI Dekor-Prez”, ul. Bogucińska 24, 32-310 Klucze.

8.37. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

8.38. Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

8.39. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

8.40. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8.41. W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu - z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

8.42. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.

8.43. Jeżeli konsument zamówił dzieło będące rzeczą ruchomą, stosuje się przepisy art. 5431, art. 546 i art. 548. k.c.

8.44. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

8.45. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

8.46. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

10. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Cookies

11. Postanowienia Końcowe

12. Właściwość Sądowa

13. Ważność

Data wejścia w życie: 02 -02-2016r.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.