Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Procedura Reklamacyjna

Procedura Reklamacyjna

w odniesieniu do zakupów dokonanych

od dnia 25 grudnia 2014r.Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie kierując ją na adres firmy: F.H.U. „GI Dekor-Prez” Grzegorz Kulawik, ul. Bogucińska 24, 32-310 Klucze.

Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

Pismo reklamacyjne konsument może przekazać sprzedawcy :

 • bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii)

 • wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznym potwierdzeniem dostarczenia.Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady (jednak najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu).

Nie skraca to w żaden sposób okresu odpowiedzialności sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć:

1. do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

2. do gwaranta reklamację z tytułu gwarancji.Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli sprzedawca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 • charakter wady – istotna czy nieistotna;

 • to, czy towar był wcześniej reklamowany. 1. Wymiana lub naprawa towaru1.1. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

 • byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na brak towaru na magazynie i hurtowni;

albo

 • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego towaru na nowy, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.1.2. Odmawiając, sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób.

1.3. Jeżeli zatem np. odmowa sprzedawcy dotyczyła wymiany produktu, to można następnie żądać naprawy. 1. Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny.2.1. Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada jest istotna.2.2. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).2.3. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.2.4. Zmiana propozycji sprzedawcy nie będzie możliwa, jeśli to, czego chce konsument, jest:

 • niemożliwe do spełnienia dla sprzedawcy – np. ze względu na brak towaru na magazynie i hurtowni;

albo

 • w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymaga nadmiernych kosztów przedsiębiorcy – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości. 1. Reklamacja montażu3.1. Nieprawidłowy montaż, jeżeli został on wykonany przez sprzedawcę lub osoby trzecie, za które ponosi on odpowiedzialność, a także jeżeli konsument samodzielnie dokonał montażu, postępując według instrukcji przekazanej przez sprzedawcę.3.2. W takiej sytuacji konsument ma prawo żądać demontażu i ponownego zamontowania po wymianie towaru lub usunięciu wady.3.3. Jeżeli sprzedawca uchyla się od tego obowiązku, konsument może wynająć innych wykonawców – na koszt przedsiębiorcy.3.4. Jeżeli koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa cenę kupionego towaru, to konsument:

 • jest zobowiązany ponieść koszty przewyższające wartość zakupionego towaru

lub

 • ma prawo żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania – do wysokości ceny kupionego towaru. 1. Gwarancja4.1. Zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym. Może obejmować przede wszystkim zwrot zapłaconej kwoty, wymianę bądź naprawę rzeczy lub zapewnienie innych usług.4.2. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.4.3. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi.4.4. Jeśli kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, który polega na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady.Sądowa Procedura Rozpatrzenia Reklamacji 1. Stały polubowny sąd konsumencki sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy Inspekcji Handlowej. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentem a sprzedawcą, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli sprzedawcy, jak również przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, jak i krócej trwa. Jest również dużo tańsze, ponieważ nie pobiera się opłaty wpisowej - jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych.

 2. Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między sprzedawcą a konsumentem, inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu, i jest bezpłatne. Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji.

 3. Sąd powszechny: rejonowy lub okręgowy - właściwość sądu ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego – nie zawsze musi to być siedziba sprzedawcy jako strony pozwanej.

 4. Internetowe Rozstrzyganie Sporów - pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym. Na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL można złożyć skargę przeciwko konsumentowi lub sprzedawcy internetowemu, którzy działają na terenie Unii Europejskiej. Rozstrzyganie konfliktów między sprzedawcą internetowym a konsumentem powinno być szybsze i łatwiejsze.

Korzystanie z tego narzędzia jest całkowicie bezpłatne, szybsze niż tradycyjna droga rozstrzygania sporów.

Data ogłoszenia: 02-02-2016

Data wejścia w życie: 02-02-2016

Formularz Reklamacyjny

Miejscowość, data...............................................

Do

F.H.U. GI DEKOR-PREZ

Grzegorz Kulawik

ul. Bogucińska 24

32-310 Klucze

....................................................

....................................................

....................................................

...................................................

...................................................

(Imię, Nazwisko, Adres konsumenta telefon, e-mail)

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …..................… towar jest wadliwy.

Wada polega na …….......................................................................................................……………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …..................................................……) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……...............................................…….........................../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …….......................................................................…….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem,                       POBIERZ>>> Wzór Formularza Reklamacyjnego

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.