Szybki kontakt

            
    

Tel: 600-810-651

lub
667-883-640


dekorprez@interia.pl


Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
...jest pusty

Waluty
Platforma ODR
ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.

Szczegóły >>>Procedura Reklamacyjna

Dane do Wpłaty

Dane do Wpłaty

>>> Zobacz

Program Lojalnościowy

Zapraszamy do przystąpienia do Naszego Programu Lojalnościowego!

Szczegóły>>>

Definicje

Regulamin sklepu internetowego Kraina Dekoracji "Dekor-Prez"

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów w Sklepie prowadzonym przez Firmę Handlowo – Usługową „GI Dekor-Prez”, umieszczonym na stronie internetowej www.dekor-prez.pl .

Firma Handlowo - Usługowa "GI Dekor-Prez"

nie jest płatnikiem podatku VAT.

Definicje

Sprzedawca – Firma Handlowo – Usługowa „GI Dekor-Prez” Grzegorz Kulawik z siedzibą w Kluczach przy ul. Bogucińskiej 24, NIP 637-119-91-63, REGON 363611030 wpisana jest do rejestru działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Klucze pod nr 172280/2016.

Klient – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, składająca Zamówienie w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – oznacza sklep umieszczony na stronie internetowej www.dekor-prez.pl należący do Sprzedawcy i prowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Towar– przedmioty uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena – wartość Towaru podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

Dostawca – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru do Klienta/ Konsumenta.

Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

Zamówienie – złożenie oferty zakupu za prezentowaną Cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta/ Konsumenta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Umowa sprzedaży – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Wada fizyczna - polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiający próbkę lub wzór
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Towar konsumpcyjny jest zgodny z umową - jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; (np. poczta e-mail).

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu;
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) - bez udziału sądów powszechnych, przy pomocy niezależnych osób trzecich, czyli arbitra czy mediatora. Cechami charakterystycznymi postępowań tego typu są:

 • rozluźnienie zasad formalnych w porównaniu z postępowaniem sądowym,
 • szybkość postępowania, dobrowolność (wymagana zgoda obu stron na rozpatrzenie sprawy),
 • mniejsze obciążenie finansowe dla stron postępowania.

Gwarancja- dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia odpowiedzialności za wadliwy towar.

Gwarant - podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego. Może nim być producent, dystrybutor, jak również sprzedawca.

Reklamacja - tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwej rzeczy zależą od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji). Konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy różne roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W ramach jednej reklamacji możliwe jest wystosowanie do przedsiębiorcy więcej niż jednego żądania dotyczącego tej samej wady, jeżeli poprzednie nie zostało spełnione po myśli konsumenta.

Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (czyli niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

Środek porozumiewania się na odległość – to każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. listy przesyłane tradycyjną pocztą, reklama w postaci elektronicznej, telefon, radio, telewizja, poczta elektroniczna.

Świadczenie umowne - świadczenie określone w umowie, do którego wykonania jest zobowiązana każda ze stron. W przypadku przedsiębiorcy to np. wykonanie usługi lub przeniesienie własności towaru. Świadczeniem konsumenta jest - np. zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie wykonane przez sprzedawcę.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – czyli umowa z konsumentem zawarta:

 • przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa,np. w domu konsumenta
 • w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej
 • w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem są promocja i zawieranie umów z konsumentami.

Umowa zawarta w sposób tradycyjny - umowa zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron (konsumenta i przedsiębiorcy) w lokalu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

Wada rzeczy - wada fizyczna lub prawna powstała w towarze kupionym przez konsumenta.

Wada istotna - przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej. Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia i celu, z myślą o których konsument nabył towar. Charakter istotności bada się w zależności od ustalonego stanu faktycznego.

Zakupy - umowa sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem zawarta zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.

1. Postanowienia ogólne

2. Rejestracja i warunki składania Zamówień

3. Cena i Rabaty

4. Realizacja Zamówień

5. Zasady płatności

6. Dostawa lub odbiór Zamówienia

7. Zwroty – Odstąpienie od umowy

8. Reklamacje

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

10. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Cookies

11. Postanowienia Końcowe

12. Właściwość Sądowa

13. Ważność

Data wejścia w życie: 02 -02-2016r.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.